Privacy verklaring

Stichting Thuiswerkcompany, gevestigd aan Klepel 169 7811 KT Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Stichting Thuiswerkcompany. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting Thuiswerkcompany niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Stichting Thuiswerkcompany respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens

Bezoekadres/Postadres:
Klepel 169
7811 KT Emmen

Telefoonnummer:
0631158879

Email:
info@stichtingthuiswerkcompany.nl

BTW nummer:
NL861812840B01

KvK nummer:
80820522

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Geslacht
 • Postcode
 • Huisnummer
 • Straatnaam
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Betaalgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Opgegeven uurtarief
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • De gewerkte uren van de bijlesgever voor onze urenadministratie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thuisbasisonderwijs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Thuiswerkcompany verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen sms’en, appen, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren dan wel te verbeteren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Stichting Thuiswerkcompany analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Stichting Thuiswerkcompany verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Stichting Thuiswerkcompany kan jouw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • Het versturen van facturen. 
 • Het verwerken van de betalingen aan bijlesgevers, huiswerkbegeleiders en leerkrachten. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Thuiswerkcompany neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Thuiswerkcompany) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Thuiswerkcompany bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor alle persoonsgegevens. Voor 7 jaar is gekozen, omdat de belastingdienst eenzelfde termijn hanteert voor het bewaren van gegevens voor bedrijven en instellingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Thuiswerkcompany verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Thuiswerkcompany blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Thuiswerkcompany gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Stichting Thuiswerkcompany heeft inzicht in alle chatberichten die via het platform tussen bijlesdocenten en huiswerkbegeleiders en klanten worden verstuurd. Deze informatie zal door Stichting Thuiswerkcompany gebruikt worden voor monitoring en statistische doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Thuiswerkcompany en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Stichtingthuiswerkcompany.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Thuiswerkcompany wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Thuiswerkcompany neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stichtingthuiswerkcompany.nl

 

Privacy verklaring voor bijlesdocenten

Als Thuiswerkcompany hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Thuiswerkcompany houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor u deze verstrekt
 • Enkel persoonsgegevens vragen die blijft beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor u deze heeft verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, deze respecteren en u hier proactief op te wijzen

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van onze Privacy policy, dan kunt u contact met ons opnemen via:

Thuiswerkcompany .
info@thuisbasisonderwijs.nl

Waarom vragen en verwerken wij uw persoonsgegevens:
Uw persoonsgegevens worden door Thuiswerkcompany verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om (contact)aanvragen via de website te beantwoorden
 • Om werknemers te plaatsen bij opdrachtgevers
 • Om werknemers uit te betalen
 • Om nieuwsbrieven te versturen
 • Om vacatures te versturen
 • Om updates van passende vacatures te versturen
 • Om onze website te beveiligen
 • Om feedback te verzamelen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij u de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straatnaam, huisnummer en eventuele toevoeging
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Functie
 • Werkzaam in bedrijf
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Curriculum Vitae

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft zullen wij enkel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het vervullen van een vacature bij onze opdrachtgevers
 • Het verzorgen van de internet / netwerk omgeving
 • Het verzorgen van onze (financiële) en (uren) administratie
 • Het onderhoud en beheer van onze website

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Thuiswerkcompany bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Personeelsgegevens
Bewaartermijn motivatiebrieven, CV’s, referenties & VOG: maximaal 1 jaar met ingang na beëindiging van de sollicitatieprocedure
Bewaartermijn correspondentie over promotie, demotie en ontslag: maximaal 2 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken: maximaal 2 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn kopie getuigschriften werkgevers: maximaal 2 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn verslaglegging Wet Poortwachter en correspondentie met UWV over ziekte: maximaal 2 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn loonbelastingverklaring: maximaal 5 jaar na einde kalenderjaar waarin dienstverband is beëindigd
Bewaartermijn kopie van identificatie bewijzen: maximaal 5 jaar na einde kalenderjaar waarin arbeid door ingeleende werknemer is beëindigd
Bewaartermijn arbeidsovereenkomst: maximaal 2 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn loonbeslagen: maximaal tot de opheffing van het loonbeslag
Bewaartermijn verzuimadministratie: maximaal 2 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn verzuimadministratie eigenrisicodrager ZW: maximaal 5 jaar na einde kalenderjaar waarin laatste handeling in het dossier plaatsvond
Bewaartermijn verzuimadministratie eigenrisicodrager WGA: maximaal 10 jaar voor de duur van het WGA traject

Salarisadministratie
Bewaartermijn NAW gegevens: maximaal 7 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn BSN gegevens: maximaal 7 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn aanvullende arbeids- en salarisafspraken: maximaal 7 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn datum van indiensttreding: maximaal 7 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn verlof- en ziektestaten: maximaal 7 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn pensioenverplichtingen: maximaal 7 jaar met ingang van einde dienstverband

Fiscale documenten
Bewaartermijn grootboek, debiteuren en crediteuren administratie en loonadministratie: minimaal 7 jaar 
Bewaartermijn facturen i.v.m. omzetbelasting: minimaal 7 jaar

Overige documenten
Bewaartermijn jaarrekening en accountantsverklaring: minimaal 7 jaar
Bewaartermijn winst- en verliesrekening: minimaal 7 jaar

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle medewerkers van Thuiswerkcompany die kennis kunnen nemen tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding
 • We hanteren een gebruikersnaam en frequent wisselend wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Wij updaten onze systemen en software frequent om veiligheidslekken te voorkomen.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en verscherpen deze indien noodzakelijk
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U kunt ons een e-mail sturen naar info@thuisbasisonderwijs.nl. Mocht u bij ons onverhoopt geen gehoor vinden voor uw klacht, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.