Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Stichting Thuiswerkcompany: de stichting Stichting Thuiswerkcompany gevestigd te 7811 KT te Emmen, aan Klepel 169, opererend onder Kamer van Koophandel Groningen 80820522.
 2. Thuisbasisonderwijs: Thuisbasisonderwijs is een benaming van een project van Stichting Thuiswerkcompany. 
 3. Platform: het online platform dat Stichting Thuiswerkcompany aanbiedt via de website www.thuiswerkcompany.nl en alle subdomeinen die daarbij horen. De subdomeinen van Stichting Thuiswerkcompany zijn:
  www.thuisbasisonderwijs.nl.
 4. Klant: persoon die zich heeft ingeschreven op het platform om bijles af te nemen
 5. Bijlesdocent: een persoon die zich heeft ingeschreven als bijlesdocent op het platform om bijles te kunnen geven via Stichting Thuiswerkcompany.
 6. Huiswerkbegeleider: een persoon die zich heeft ingeschreven als huiswerkbegeleider op het platform om huiswerkbegeleiding te kunnen geven.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden voor alle bezoekers en/of gebruikers

 1. Op de handelsnaam, het logo, het (website)design en de beschikbaar gestelde bestanden van Stichting Thuiswerkcompany zijn alle rechten voorbehouden.
 2. Hoewel Stichting Thuiswerkcompany zorgvuldigheid betracht, is het mogelijk dat er onjuiste informatie op de website wordt weergegeven. Aan informatie weergegeven op de website kunnen geen rechten ontleend worden.
 3. De bijlesgevers en de huiswerkbegeleiders dienen een VOG aangeleverd te hebben.
 4. Voor sommige projecten dien je een VOG aan te leveren als bijlesgever. Stichting Thuiswerkcompany vergoedt 100% de kosten van de VOG.
 5. Als wij gebruik gaan maken van profielen en de gebruiker maakt een profiel aan, dan gaat de gebruiker ermee akkoord dat andere bezoekers en/of gebruikers inzicht hebben in de informatie die wordt ingevuld. Sommige gegevens kunnen worden verborgen voor andere bezoekers/gebruikers van Stichting Thuiswerkcompany. Stichting Thuiswerkcompany zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden omschreven in het Privacy beleid.
 6. Bij het invullen van onze aanmeldformulieren gaat de gebruiker ermee akkoord dat andere bezoekers en/of gebruikers inzicht hebben in de informatie die wordt ingevuld. Sommige gegevens kunnen worden verborgen voor andere bezoekers/gebruikers van Stichting Thuiswerkcompany. Stichting Thuiswerkcompany zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden omschreven in het Privacy beleid.
 7. Tenzij anders wordt vermeld, wordt over diensten van Stichting Thuiswerkcompany geen btw geheven en zijn prijzen vermeld in euro’s.
 8. Bij vragen en/of opmerkingen kan elke bezoeker en gebruiker via de live chat contact opnemen met Stichting Thuiswerkcompany.
 9. Stichting Thuiswerkcompany is bevoegd om eenzijdig de algemene voorwaarden aan te passen. Hierbij zal Stichting Thuiswerkcompany de huidige gebruikers op de hoogte stellen op het moment van een wijziging.
 10. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de chatberichten die verstuurd zijn door medewerkers van Stichting Thuiswerkcompany via de live chat van het platform.
 11. Op deze voorwaarden is het Algemeen Nederlands Recht van toepassing.
 12. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 

Artikel 3 – Algemene voorwaarden voor de bijlesdocenten en huiswerkbegeleiders

 1. De bijlesdocenten en huiswerkbegeleiders zijn niet in dienst bij Stichting Thuiswerkcompany. Dit zal door de belastingdienst worden gezien als “inkomsten uit overig werk”. Daarbij is Stichting Thuiswerkcompany verplicht om de vergoeding die aan de bijlesdocent of aan de huiswerkbegeleider betaald is door te geven aan de belastingdienst.
 2. Je mag als bijlesdocent en huiswerkbegeleider zelf bepalen hoeveel uren je werkt en wanneer je werkt.
 3. Stichting Thuiswerkcompany stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de bijlessen en de huiswerkbegeleiding. Zij zal slechts bestanden ter beschikking stellen aan de bijlesdocent en de huiswerkbegeleider die de bijlesdocent en de huiswerkbegeleider kan gebruiken bij het voorbereiden en geven van de bijles.
 4. Voor sommige projecten dien je een VOG aan te leveren als bijlesgever en huiswerkbegeleider. Stichting Thuiswerkcompany vergoedt 100% de kosten van de VOG.
 5. Stichting Thuiswerkcompany stelt zich niet verantwoordelijk voor gedragingen en/of uitingen die de bijlesdocent of de huiswerkbegeleider naar voren brengt. Zij zal de gedragingen en/of uitingen van de bijlesdocent of de huiswerkbegeleider slechts op een juiste manier proberen te sturen.
 6. De bijles of de huiswerkbegeleiding kan door de bijlesdocent en de huiswerkbegeleider geannuleerd en/of gewijzigd.
 7. De bijles of de huiswerkbegeleiding kan door de bijlesdocent of de huiswerkbegeleider tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd en/of gewijzigd. Ook kunnen diensten van bijlesdocent of van de huiswerkbegeleider met wederzijds goedvinden van de klant de dienst annuleren of gewijzigd worden.
 8. Een uitzondering op Artikel 3 lid 8 is mogelijk en kan alleen worden bepaald door Stichting Thuiswerkcompany.
 9. Bij schade die wordt aangebracht door de bijlesdocent of door de huiswerkbegeleider aan personen en/of materialen tijdens het geven van een bijles of huiswerkbegeleiding kan Stichting Thuiswerkcompany in geen geval aansprakelijk worden gesteld, behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting Thuiswerkcompany.
 10. Het is voor de bijlesdocent en de huiswerkbegeleider niet toegestaan om bijles te geven aan een klant, verkregen via Stichting Thuiswerkcompany, waarbij de betaling niet via het platform loopt. Indien de bijlesdocent of de huiswerkbegeleider dit wel doet, is Stichting Thuiswerkcompany gemachtigd om een boete van €100 aan de bijlesdocent en de huiswerkbegeleider op te leggen.
 11. Wanneer een bijlesdocent of een huiswerkbegeleider driemaal de door Stichting Thuiswerkcompany opgestelde regels heeft overtreden, zal de bijlesdocent en huiswerkbegeleider van het platform verwijderd worden. Dit kan met of zonder een waarschuwing vanuit Stichting Thuiswerkcompany.
 12. De bijlesdocent of als huiswerkbegeleider kun je zelf aangeven hoeveel je per uur wil gaan verdienen tot een maximum van €13,- per uur. Ben jij een Pabo-student of volg je één van de volgende opleidingen, Onderwijsassistent, Leraarondersteuner of Pedagogisch medewerker, dan kun je maximaal €16,- per uur verdienen. Als leerkracht kun je maximaal €30,- per uur bij ons verdienen.
 13. Vrijwilligers, die op ons platform aanmelden kunnen bij ons maximaal €7,50.- per uur verdienen.
 14. 10% van het door de bijlesgever gekozen uurtarief wordt door Stichting Thuiswerkcompany ingehouden als service-fee. Er wordt pas een servicefee per uur ingehouden als het gekozen uurtarief hoger is dan €13,- per uur.
 15. Er wordt 10% van de jaarlijkse winst verdeeld onder alle bijlesgevers.
 16. De bijlesdocent of de huiswerkbegeleider krijgen alleen uitbetaald als een bijles of huiswerkbegeleiding door hem/haar is gegeven.
 17. Bijlesdocenten en huiswerkbegeleiders dienen rond de 5e van de nieuwe maand hun gewerkte bijlesuren van de vorige maand op te geven om uitbetaald te worden. De uren worden rond het einde van de nieuwe maand uit betaald te worden door Stichting Thuiswerkcompany.
 18. Voordat de bijlesdocent of de huiswerkbegeleiders de gewerkte lesuren invult en/of bevestigt in zijn of haar profiel op het platform, dient er een overeenstemming tussen de klant en de bijlesdocent en of huiswerkbegeleider te zijn over het aantal gewerkte lesuren.
 19. Wanneer de klant kiest voor betaling ‘Per factuur’ zal de bijlesdocenten de huiswerkbegeleiders zo spoedig mogelijk worden uitbetaald op het moment dat Stichting Thuiswerkcompany het desbetreffende bedrag van de klant heeft ontvangen.
 20. Wanneer de klant via een directe betaling lesuren heeft geboekt, zal de bijlesdocent of de huiswerkbegeleider na het geven van deze bijlesuren of huiswerkbegeleidingsuren rond de 10e van de nieuwe maand uitbetaald worden. 
 21. Het uurtarief van de bijlesdocenten en de huiswerkbegeleiders staat vast vanaf het moment dat er via het platform, schriftelijk of mondeling een bijles is ingepland.   

Artikel 4 – Algemene voorwaarden voor de klant

 1. Stichting Thuiswerkcompany behoudt zich het recht voor om inschrijvingen van klanten zonder opgaaf van reden te weigeren en/of om klanten te weren uit een bijles, wanneer Stichting Thuiswerkcompany dit noodzakelijk acht.
 2. De bijlessen en huiswerkbegeleidingsuren via Stichting Thuiswerkcompany zijn bedoeld als aanvulling op regulier onderwijs en kunnen niet worden gevolgd ter vervanging van regulier onderwijs.
 3. De klant heeft recht op restitutie van het betaalde bedrag als de bijles en huiswerkbegeleiding 24 uur voor de door de klant met de bijlesdocent en huiswerkbegeleider afgesproken datum en tijd wordt geannuleerd en dus nog niet heeft plaatsgevonden. Dit geldt enkel voor het betaalde bedrag van de bijlesuren die nog niet door de klant gevolgd zijn.
 4. Wanneer de klant binnen 24 uur voor de door de klant met de bijlesdocent en de huiswerkbegeleider afgesproken datum en tijd de bijles huiswerkbegeleiding annuleert, heeft de klant geen recht op restitutie van het betaalde bedrag. Restitutie van het betaalde bedrag is mogelijk wanneer er overeenstemming is over de annulering van de bijles binnen 24 uur tussen de klant en bijlesdocent of de huiswerkbegeleider.
 5. Indien Thuisbasisonderwijs.nl er niet in slaagt een deugdelijke vervanging te vinden binnen 5 werkdagen, dan heeft de klant recht op restitutie van het bedrag aan resterende uren, indien hij hiertoe een schriftelijk verzoek indient bij Stichting Thuiswerkcompany. Nadat het verzoek schriftelijk ingediend is, wordt het resterende bedrag na 14 dagen overgemaakt. 
 6. Als voor de eerste bijles of huiswerkbegeleiding blijkt dat de bijlesdocent of huiswerkbegeleider niet de juiste hulp kan bieden, dan heeft de klant recht op restitutie van het vooraf betaalde bedrag.
 7. De klant heeft geen recht op restitutie van het vooraf betaalde bedrag, in het geval dat de gevolgde bijles of huiswerkbegeleiding niet naar tevredenheid is verlopen.
 8. De klant heeft bij de eerste herinnering voor het betalen van de factuur die verzonden is door Stichting Thuiswerkcompany, 7 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog aan Stichting Thuiswerkcompany over te maken. Wordt dit verschuldigde bedrag niet binnen deze betalingstermijn overgemaakt, zal er bij de eerstvolgende aanmaning €5 aanmaningskosten aan de klant in rekening worden gebracht. Dit bedrag zal bij iedere volgende aanmaning cumulatief aan de klant in rekening worden gebracht.
 9. Bij schade die wordt aangebracht door de klanten aan personen en/of materialen tijdens het volgen van een bijles of huiswerkbegeleiding kan Stichting Thuiswerkcompany in geen geval aansprakelijk worden gesteld, behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting Thuiswerkcompany.
 10. Bijlesdocenten en huiswerkbegeleiders werken via Stichting Thuiswerkcompany en niet in dienst van Stichting Thuiswerkcompany. Er is dus geen sprake van een arbeidsrelatie. Stichting Thuiswerkcompany is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen en kan geen garantie bieden voor de kwaliteit van de door de bijlesdocent gegeven lessen of huiswerkbegeleiding.
 11. Wanneer een klant een klacht heeft over zaken omtrent de bijlesdocent of de  huiswerkbegeleider zoals het gedrag, wordt er verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Stichting Thuiswerkcompany. Deze klacht zal direct in behandeling worden genomen.
 12. Wanneer een klant een klacht heeft over zaken omtrent Stichting Thuiswerkcompany, wordt er verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen. Deze klacht zal direct in behandeling worden genomen.
 13. Geregistreerde klanten van Stichting Thuiswerkcompany geven toestemming om naderhand telefonisch en/of per mail benaderd te worden. Zie voor verdere informatie ons Privacy beleid.
 14. De diensten van Stichting Thuiswerkcompany worden onder andere aangeboden in de vorm van strippenkaarten van 15, 15 of 20 uren bijles. Een strippenkaart is één kalenderjaar geldig, hoeft niet in één aaneengesloten periode te worden afgenomen maar wordt wel in één keer betaald. Het is ook mogelijk om het bedrag in termijnen af te betalen.
 15. Groepsbijlessen worden pas gestart als er minimaal 5 kinderen aanwezig zijn. 
 16. De prijs per uur voor groepsbijlessen bedraagt €10,- per leerling. 
 17. De prijs per uur voor huiswerkbegeleiding bedraagt €7,50.- per leerling. 
 18. De strippenkaarten van Stichting Thuiswerkcompany zijn 3 maanden geldig. Wanneer de klant wenst om het afgenomen strippenkaart te annuleren of tussentijds op te zeggen, zal er geen restitutie plaats vinden. Het pakket blijft één kalenderjaar geldig, kan worden gebruikt voor diverse diensten van Stichting Thuiswerkcompany (waaronder Online Bijles) en kan gebruikt worden door alle gezinsleden.
 19. Je kunt het bedrag in één keer vooruitbetalen. Je kunt ervoor kiezen om één van onze strippenkaarten in meerdere termijnen af te betalen. Stichting Thuiswerkcompany hanteert maximaal 6 betalingstermijnen. Stichting Thuiswerkcompany hanteert de volgende betalingstermijnen voor de bijlespakketten:

  Voor Bijlespakket S hanteren wij 2 betalingstermijnen

  Voor Bijlespakket M hanteren wij 3 betalingstermijnen

  Voor Bijlespakket L hanteren wij 4 betalingstermijnen

  Voor Bijlespakket XL hanteren wij 5 betalingstermijnen

  1e betalingstermijn is per direct na aankoop van het bijlespakket.  

  2e betalingstermijn is de 1e van de tweede maand na aankoop van het bijlespakket.

  3e betalingstermijn is de 15e van de tweede maand na aankoop van het bijlespakket.

  4e betalingstermijn is de 1e van de derde maand na aankoop van het bijlespakket.

  5e betalingstermijn is de 15e van de derde maand na aankoop van het bijlespakket.